Prohlášení o zpracování osobních údajů – GDPR – ke stažení zde

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti ALUFRONT s.r.o.

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.23.58

V tomto PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ naleznete odpovědi na tyto otázky:
1. Týká se Vás toto prohlášení, jste-li právnickou osobou? ……………………………………………………………………………………
2. Jaké osobní údaje, jak dlouho a proč o Vás či Vašich zástupcích zpracováváme? ……………………………………………………….
3. Odkud Vaše osobní údaje získáváme a komu je předáváme? ……………………………………………………………………………………
4. Nejste naším zákazníkem ani obchodním partnerem, ale udělili jste nám souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely marketingu? ……………………………………………………………………………………………………
5. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? ……………………………………………………………………………………


 

1. Týká se Vás toto prohlášení, jste-li právnickou osobou?

V této souvislosti bychom rádi připomněli, že osobními údaji ve smyslu příslušné právní úpravy zakotvené v
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „nařízení GDPR“) jsou vždy jen osobní údaje fyzických osob.
Jste-li tedy obchodní společností (s.r.o., a.s. apod.) nebo jinou právnickou osobou (obec, škola apod.) pak se
ochrana osobních údajů zakotvená v nařízení GDPR nedotýká údajů vztahujících se k právnické osobě (např.
název, IČ, adresa apod.). Ochrana osobních údajů se týká pouze osobních údajů konkrétních fyzických osob, které
za Vaši společnost s námi jednají, komunikují apod., zpravidla tedy osob, které za Vaši společnost vystupují jako
zástupci ve věcech smluvních nebo technických (dále jen „Vaši zástupci“) a na které máme kontaktní údaje
(jméno, příjmení, email, telefonický kontakt apod.). Jste-li právnická osoba, zavazujete se seznámit Vaše zástupce
s těmito informacemi o zpracování osobních údajů obchodních partnerů a zákazníků společnosti ALUFRONT.
Jste-li fyzická osoba (a to bez rozdílu, zda vůči společnosti ALUFRONT vystupujete jako podnikatel nebo
spotřebitel), vztahuje se na Vás ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR.

2. Jaké osobní údaje, jak dlouho a proč o Vás či Vašich zástupcích zpracováváme?

Společnost ALUFRONT o Vás či Vašich zástupcích zpracovává níže uvedené osobní údaje, a to za účely a po dobu,
jak je uvedeno u jednotlivých osobních údajů vymezených níže v tabulce:

Snímek obrazovky 2019-04-02 v 11.24.07

3. Odkud Vaše osobní údaje získáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás, tedy našich obchodních partnerů a zákazníků, a to v rámci našich
vzájemných smluvních vztahů. Osobní údaje takto získáváme nejen při vzniku smluvního vztahu (při uzavření
smlouvy, potvrzení objednávky apod.), ale i v průběhu trvání našeho smluvního vztahu (např. bankovní účet, ze
kterého nám platíte, e-mail či telefonický kontakt prostřednictvím kterého s námi komunikujete apod.).
Jste-li naším klientem jako právnická osoba, osobní údaje o Vašich zástupcích získáváme primárně rovněž přímo
od Vás (např. jméno, příjmení, e-mail a telefonický kontakt na Vaše zástupce ve věcech technických či smluvních).
V průběhu trvání smluvního vztahu pak i přímo od Vašich zástupců (např. jejich vlastnoruční podpisy na
předávacích protokolech apod.)
Některé osobní údaje o Vás získáváme i z veřejně dostupných zdrojů. Jedná se například o kontrolu Vašich
identifikačních údajů podle veřejných evidencí (např. veřejný rejstřík, registr ekonomických subjektů) nebo o
kontrolu zveřejněných bankovních účtů a statusu (ne)spolehlivého plátce DPH podle registru DPH.
Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám s výjimkou:


1
Daňový doklad musí dle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
obsahovat mj.: (a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, (b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, (c)
označení osoby, pro kterou se plnění poskytuje, (d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění poskytuje. Označením se
dle ustanovení § 29 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozumí (i) obchodní
firma nebo jméno, (ii) dodatek ke jménu a (iii) sídlo.


a) Situace, kdy nám to ukládá zákon. V takovém případě Vaše osobní údaje předáváme orgánům státní správy,
soudům a orgánům činným v trestním řízení, pokud nás o to v souladu s příslušnými právními předpisy
požádají;
b) Situace, kdy Vám potřebujeme doručit písemnost nebo zásilku. V takovém případě Vaše kontaktní údaje
v rozsahu nezbytném pro doručení písemnosti předáváme poskytovateli doručovacích nebo poštovních služeb;
c) Situace, kdy potřebujeme ochránit naše vlastní právní nároky. V takovém případě Vaše osobní údaje
předáváme smluvním poskytovatelům právních služeb (advokáti) a případně i orgánům veřejné moci, u
kterých své právní nároky uplatňujeme (zejména soudy a exekutorské úřady)
d) Situace, kdy jsou naše databáze s osobními údaji zpřístupněny externím IT poskytovatelům při servisní
správě našich programů a aplikací. V takovém případě jsou ale Vaše osobní údaje zpřístupněny těmto IT
poskytovatelům jen v důsledku jejich servisní práce na programu či aplikaci, ve které se osobní údaje nachází.
Externí IT poskytovatelé jsou smluvně zavázáni zpřístupněné osobní údaje žádným způsobem nezpracovávat.

4. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Níže uvedená práva náleží tzv. subjektům údajů2

, tzn. jednak našim obchodním partnerům a zákazníkům, kteří
jsou fyzickými osobami, a jednak jste-li právnická osoba, tak Vašim zástupcům. Dále náleží i těm fyzickým
osobám, které nejsou našimi obchodními partnery či zákazníky, ale udělily nám souhlas se zpracováním jejich
osobních údajů pro marketingové účely (všechny tyto osoby společně dále jako „subjekt údajů“).
Jste-li subjekt údajů, svědčí Vám následující práva:
• Právo na přístup – máte právo znát, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely, po jakou dobu, odkud
údaje získáváme a komu je předáváme a jaká Vám svědčí práva. Právo na přístup realizuje společnost
ALUFRONT tímto dokumentem nazvaným „Prohlášení o zpracování osobních údajů“.
• Právo na opravu – máte právo, abychom opravili nebo doplnili Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo
neúplné.
• Právo na výmaz – máte právo, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, je-li splněn
některý z důvodů dle ustanovení článku 17 odst. 1 nařízení GDPR (např. údaje již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny) a zároveň není dán některý z důvodů dle ustanovení článku 17 odst. 3 nařízení
GDPR, které odůvodňují pokračování zpracování.
• Právo na omezení zpracování – máte právo v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich
určitých osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Na rozdíl od
práva na výmaz jde však o dočasné omezení zpracování, a nikoliv o jejich trvalý výmaz. Případy, ve kterých lze
toto právo uplatnit, jsou zakotveny v ustanovení článku 18 nařízení GDPR.
• Právo na přenositelnost – máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl na
základě souhlasu (dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) nebo na základě plnění smlouvy (dle
ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) předali Vám nebo přímo jinému správci osobních údajů,
kterého nám sdělíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však platí
pouze pro osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně. Na základě tohoto práva tak nemůžeme přenést
vždy a za všech okolností všechny údaje (např. vlastnoruční podpis).
• Právo podat námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému
dochází na právním základu našeho oprávněného zájmu (viz výše uvedené).
Více informací o právech Subjektu osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách dohledového orgánu
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
Jde-li o námitku proti zpracování kontaktních údajů za účelem přímého marketingu (viz výše uvedené), nebudeme
ode dne uplatnění námitky Vaše kontaktní údaje pro tyto účely zpracovávat. Námitku proti zpracování
kontaktních údajů za účelem přímého marketingu můžete uplatnit bezplatně elektronicky (a to na email
alufront@alufront.cz). Námitku nám ale pochopitelně můžete zaslat i písemně prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb na adresu našeho sídla.


 

2
Subjektem údajů se dle ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba.


 

 

Jde-li o námitku proti zpracování za jinými účely, než je přímý marketing, tuto Vaši námitku prověříme a pokud
zjistíme, že nám nesvědčí závažné oprávněné důvody odůvodňující takové zpracování, nebudeme nadále takové
osobní údaje pro daný účel zpracovávat.
• Právo odvolat souhlas – pokud jste nám udělil souhlas se zpracováním Vašich kontaktních údajů za účelem
zasílání obchodních sdělení, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat stejným
způsobem, jako jste nám jej udělil, tedy bezplatně elektronicky, a to na email alufront@alufront.cz. Odvolání
souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nám ale pochopitelně můžete zaslat i písemně prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb na adresu našeho sídla.
• Právo podat stížnost – uplatněním žádného z výše uvedených práv není nijak dotčeno Vaše právo obrátit se se
svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Jakékoliv výše zmíněné právo můžete u nás uplatnit bezplatně elektronicky, a to na e-mail alufront@alufront.cz)
nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu našeho sídla. Vždy prosíme uveďte (i)
právo, které uplatňujete (např. právo na opravu), (ii) důvody, o které své právo opíráte (např. že u Vás evidujeme
nesprávné IČ) a (iii) co požadujete (např. opravu a uvedení správného IČ u Vaší osoby).

V Novém Městě nad Metují, dne 25.5.2018

Ing. Vladimír Brož, jednatel společnosti
ALUFRONT s.r.o.

loading